Regulamin DrobnyPrezent.pl

I Postanowienia ogólne

§1. Definicje

 1. DrobnyPrezent.pl – Portal internetowy (sklep internetowy) znajdujący się pod adresem drobnyprezent.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towary oraz Treści Cyfrowe oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym i za pośrednictwem którego sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Towar – fizyczny produkt, który może być przedmiotem obrotu (sprzedaży), dostępny do kupienia w DrobnyPrezent.pl.
 3. Treść Cyfrowa – Treść Cyfrowa, niedostarczana na nośniku materialnym, która może być przedmiotem obrotu (sprzedaży), dostępna do kupienia w DrobnyPrezent.pl.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto w DrobnyPrezent.pl.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca w DrobnyPrezent.pl zakupów.
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu internetowego DrobnyPrezent.pl niewiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. FIRMA DrobnyPrezent.pl / Sprzedawca – STRONG SITES Adrian Trzebuniak z siedzibą w Gruszczynie, ul. Kolejowa 41, 62-006 Gruszczyn, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 779-218-56-38. Siedziba firmy znajduje się w Gruszczynie, przy ul. Kolejowa 41, 62-006 Gruszczyn. Dane kontaktowe: biuro@haftis.pl.
 8. Usługa cyfrowa – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientom dokonania zakupu Towaru oraz Treści Cyfrowych wybranych spośród dostępnych w DrobnyPrezent.pl.
 9. Odwiedzający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza DrobnyPrezent.pl nie będąc jednocześnie zalogowana jako Użytkownik lub nie posiadająca konta w DrobnyPrezent.pl.
 10. Praca graficzna – Utwór w myśl Ustawy z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu internetowego DrobnyPrezent.pl w związku z prowadzoną działalnością.
 12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 14. Regulamin – niniejszy regulamin, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144 poz. 1204. z późn. zm.)

§2. Podstawy prawne

Usługa cyfrowa świadczona jest na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa.

§3. Wymogi techniczne

W celu korzystania z DrobnyPrezent.pl wymagane jest: a) dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do DrobnyPrezent.pl pod adresem internetowym drobnyprezent.pl, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet, b) posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).

§4. Wymogi prawne

 1. Każdy Użytkownik oraz Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z DrobnyPrezent.pl.
 2. Każdy Użytkownik oraz Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§5. Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi Cyfrowej przez FIRMĘ DrobnyPrezent.pl za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem drobnyprezent.pl.

II Korzystanie z Usługi Cyfrowej

§6. Cel Usługi Cyfrowej

Głównym celem Usługi Cyfrowej jest umożliwienie Użytkownikom oraz Odwiedzającym zakupu Towaru oraz Treści Cyfrowych.

§7. Należyta staranność

 1. FIRMA DrobnyPrezent.pl dokłada należytej staranności celem świadczenia Usługi na najwyższym poziomie.
 2. W przypadku produktów, które wymagają wykonania przez DrobnyPrezent.pl indywidualnego projektu graficznego dla Klienta DrobnyPrezent.pl zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania maksymalnie 3 projektów graficznych (lub poprawek do projektu) dla każdego zamówionego produktu. W przypadku chęci wprowadzenia przez Klienta korekty do projektu, zostanie ona naniesiona w dni robocze w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości na temat poprawki. Jeśli KLIENT będzie zainteresowany kolejnym projektami lub poprawkami DrobnyPrezent.pl może wymagać dodatkowej opłaty za projekt graficzny. Wysokość dopłaty będzie uzależniona od typu zamówionego produktu.

§8. Brak wymogu rejestracji

 1. Przeglądanie asortymentu dostępnych Towarów w DrobnyPrezent.pl nie wymaga rejestracji.
 2. Zakup Towarów w DrobnyPrezent.pl nie wymaga rejestracji.

§9. Rejestracja konta w DrobnyPrezent.pl

 1. W celu rejestracji w DrobnyPrezent.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin DrobnyPrezent.pl.
 2. Rejestracja w DrobnyPrezent.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

§10. Logowanie

Po zarejestrowaniu się w DrobnyPrezent.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§11. Usuwanie konta

W celu usunięcia konta Użytkownika z DrobnyPrezent.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: biuro@haftis.pl

§12. Zaproszenie do zawarcia umowy

Informacje o Towarach i Treściach Cyfrowych dostępnych w asortymencie DrobnyPrezent.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§13. Ceny

Ceny Towarów i Treści Cyfrowych wskazanych w DrobnyPrezent.pl: a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich jako kwoty brutto; b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§14. Zmiany cen

 1. Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 2. W przypadku obniżenia ceny, Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl zobowiązuje się obok ceny obniżonej podać najniższą cenę produktu z ostatnich 30 dni.

§15. Dostawa

 1. Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl zamieszcza na podstronie prezentującej dany Towar, informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Informacja ta to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem paczkomatów Inpost lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów i uzależniony jest od dostępności danego Towaru.
 2. Na terenie Polski oraz poza terenem Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem paczkomatów Inpost lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub punkt odbioru.
 3. Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl nie ponosi odpowiedzialności za nałożenie ewentualnych opłat celnych ustalonych przez docelowy kraj przy wysyłce paczki poza granice Polski.
 4. Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 5. Dostępne sposoby dostawy: a) Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa. b) Punkty odbioru. c) Odbiór w paczkomatach InPost. d) Odbiór osobisty w siedzibie firmy.
 6. Koszty dostawy są wskazywane w sposób nie budzący wątpliwości w trakcie składania zamówienia i są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 7. Maksymalny czas realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 14 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu internetowego DrobnyPrezent.pl w przypadku płatności z góry (płatności elektroniczne) lub od dnia złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.
 8. Po przekazaniu paczki Kurierowi Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl nie ponosi odpowiedzialności za: a) Nieodebranie paczki przez Klienta. b) Odmowę przyjęcia paczki przez Klienta. c) Odebranie paczki przez osobę do tego nieupoważnioną.
 9. Treści Cyfrowe nie są dostarczane na nośniku materialnym. W momencie realizacji zamówienia są przesyłane Klientowi za pomocą serwisu WeTransfer.

§16. Proces składania zamówienia

 1. Proces zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie danego produktu. Następnie należy przejść do koszyka i wybrać sposób płatności oraz dostawy. Po podaniu danych adresowych i kontaktowych, pojawia się podsumowanie zamówienia z istotnymi informacjami, w tym kosztami, opisem towaru, informacjami o dostawie oraz prawach przysługujących konsumentowi. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie zamówienia przez kliknięcie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które mogłoby naruszać prawo.
 3. Klienci ponoszą odpowiedzialność za treści i zdjęcia, które mogą naruszać prawa autorskie.
 4. Nieopłacone zamówienie zostanie automatycznie anulowane po 7 dniach.
 5. Faktury są wysyłane wyłącznie drogą mailową.

§17. Płatności

 1. Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl umożliwia następujące metody płatności: a) Szybki przelew internetowy lub karta kredytowa – realizowany za pośrednictwem serwisu PayU.pl. b) Przelew na konto bankowe – czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zarejestrowania środków na rachunku bankowym Sklepu internetowego DrobnyPrezent.pl – numer konta bankowego: [numer konta bankowego]. c) Za pobraniem do kwoty 300 zł – opcja dodatkowo płatna, koszt 15 zł.

§18. Warunki i zasady korzystania z promocji

 1. Promocje w Sklepie internetowym DrobnyPrezent.pl trwają okresowo i są komunikowane w ofercie promocyjnej.
 2. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami.

§19. Reklamacje

 1. Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdyby rozpatrzenie reklamacji wymagało dodatkowego czasu, Sklep zobowiązuje się poinformować Klienta o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia.
 2. Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl jest odpowiedzialny za wady fizyczne istniejące w momencie przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze.
 3. Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Wada Towaru może być zgłoszona w okresie 2 lat od wydania Towaru, a Klient ma rok na złożenie żądania po zauważeniu wady.
 5. Reklamację należy zgłosić na adres: STRONG SITES Adrian Trzebuniak, ul. Kolejowa 41, 62-006 Gruszczyn.
 6. W przypadku uznania reklamacji, Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl naprawi lub wymieni Towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany Towar.
 7. Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl zwraca Klientowi koszty związane z reklamacją do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w sklepie.
 8. Klient nie będący konsumentem ma prawo do reklamacji zgodnie z przepisami prawa.
 9. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, w tym zwrócić się do Inspekcji Handlowej o mediację.

§19. Reklamacje i rozstrzyganie sporów

 1. Klient ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne i wymaga zgody obu stron. Szczegółowe informacje o dostępnych metodach oraz procedurach dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych chroniących konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Bezpłatną pomoc w rozstrzygnięciu sporu można uzyskać, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, takiej jak Federacja Konsumentów.
 4. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomoc oferuje Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Informacje o tych instytucjach dostępne są na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 5. Konsument może skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr, która służy internetowemu rozstrzyganiu sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

§20. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podawania przyczyny przez okres 14 dni od daty złożenia zamówienia. Zwracany Towar nie może być uszkodzony ani wykazywać śladów użytkowania. W przypadku, gdy Towar jest niekompletny lub nosi ślady użytkowania, Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl może odmówić przyjęcia przesyłki lub obniżyć kwotę zwrotu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 Prawa konsumenckiego, w tym m.in. dla towarów nieprefabrykowanych, szybko psujących się, czy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać przed upływem terminu na adres: STRONG SITES Adrian Trzebuniak, ul. Kolejowa 41, 62-006 Gruszczyn.
 4. Koszty przesyłki Towaru do Klienta oraz od Klienta w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w sklepie.
 5. Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl ma prawo weryfikować charakter zawartej umowy oraz możliwość odstąpienia od niej.
 7. Odstąpieniu od umowy nie podlegają zakupione przez Klienta treści cyfrowe, które nie są dostarczane na nośniku materialnym.
 8. Nie można także odstąpić od umowy, jeśli sprzedający wyprodukował produkt na Twoje indywidualne zamówienie – zgodnie z otrzymanymi od Ciebie wytycznymi, np. koszulka z Twoim nadrukiem, ręcznik z haftem. W takich przypadkach, z uwagi na unikalny charakter produktu, wyłączone jest standardowe prawo do odstąpienia od umowy.

§21. Dostępność Usługi

 1. Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl stara się zapewnić najwyższą jakość usług, jednakże może czasowo zawiesić dostępność serwisu w celu konserwacji, modernizacji lub rozbudowy serwisu.

§22. Korzystanie z serwisu

 1. Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu, w tym dokonywać zakupów Towarów dostępnych w ofercie Sklepu internetowego DrobnyPrezent.pl.

§23. Opinie

 1. Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl zapewnia, że opinie publikowane na stronie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub używali dany produkt. Weryfikacja odbywa się poprzez podanie numeru zamówienia.

§24. Pozycjonowanie produktów

 1. Sortowanie produktów na stronach kategorii uwzględnia klikalność produktu, współczynnik dodania do koszyka oraz cenę. Wyniki wyszukiwania mogą być filtrowane według różnych kryteriów, takich jak bestsellery czy nowości.

III Postanowienia końcowe

§25. Kontakt

W celu skontaktowania się ze Sklepem internetowym DrobnyPrezent.pl, należy wysłać wiadomość na adres elektroniczny: biuro@haftis.pl

§26. Ważność postanowień

Jeżeli właściwy sąd lub organ władzy publicznej uzna wybrane postanowienia niniejszego Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia zachowują swoją moc.

§27. Właściwość sądu

 1. Spory między Użytkownikiem lub Klientem niebędącym Konsumentem a Sklepem internetowym DrobnyPrezent.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby STRONG SITES Adrian Trzebuniak.
 2. W przypadku sporów z Użytkownikiem lub Klientem będącym Konsumentem, strona ta ma prawo wyboru sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§28. Obowiązujące przepisy

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§29. Blokowanie wysyłanych wiadomości

Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości wysyłanych na adres e-mail Użytkownika lub Klienta, ani za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika lub Klienta.

§30. Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl. Zaktualizowany regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej sklepu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed jego wejściem w życie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Sklep internetowy DrobnyPrezent.pl drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o zmianach.
 3. Brak akceptacji nowego Regulaminu skutkuje usunięciem konta Użytkownika.
 4. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane są zgodnie z jego dotychczasowym brzmieniem.

§31. Dostępność Regulaminu

Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej drobnyprezent.pl/regulamin w formacie umożliwiającym jego pobranie i wydruk.

Menu
Zamknij

Koszyk

Wspaniale cię tu widzieć!

Hasło zostanie wysłane na Twój adres e-mail.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our polityka prywatności.

Masz już konto?

Kategorie